YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 31 Mayıs 2017

WEPs 5. Prensip

 • WEPs'in beşinci prensibi, kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlamaya odaklanıyor.

  UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarını destekleyen kurumlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. 
   
  UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs'in yaygınlaşması için hazırlanan WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlıyor. 

  Rehberde, WEPs'in 7 prensibi sırayla incelenerek şirketler için bir yol haritası çiziliyor. 5. Prensip için çıkarılan yol haritasını sizin için derledik.

  WEPs PRENSİP 5:

  KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN GİRİŞİMCİ GELİŞİMİ, TEDARİK ZİNCİRİ VE PAZARLAMA YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

   

  KAPSAM 

  Kadının ekonomik güçlenmesi için ekonominin tüm bileşenlerinin bu sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, prensiplere uygun hareket etmeyi taahhüt eden kurumların paydaşlarını, tedarikçilerini ve bayilerini de sürece dahil edebilecekleri stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının güçlenmesine dair yürütülen çalışmalar daha geniş bir ağa kolaylıkla yayılabilir.

  Prensibin uygulanmasında kurumların, hem izleme ve denetleme yaparak sonuçlara uygun aksiyon planları çıkarmaları, hem de kadın girişimcileri, kadın işletmecileri ya da kadın kooperati erini tedarik zincirine daha fazla dahil etmek için inisiyatif almaları beklenmektedir. Aynı zamanda imzacı kurumların toplumsal cinsiyet eşitliğine dair çalışmalarının, tedarik zinciri üzerinden yaygınlaşması ve daha geniş bir karşılık bulması mümkün olabilmektedir.
   

  GÖSTERGELER

   
  - Kurumun toplumsal cinsiyete duyarlı satın alma politikası ve süreçleri
  - Kurumun tedarikçileri/bayileri arasında kadın girişimcilere ait işletmelerin sayısı, iş kollarına göre dağılımı ve toplam içindeki oranı
  - Tedarikçilerin/bayilerin çalışanlarının kadın-erkek çalışan oranları, yönetici pozisyonlardaki kadın-erkek oranları
  - Toplumsal cinsiyet eşitliği politikası/programı olan tedarikçi/bayi sayısı ve oranı
  - Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve uygulamaları ile ilgili raporlama yapan tedarikçi/bayi oranı
  - Tedarikçilere/bayilere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği konulu şikayetlerin ve alınan tedbirlerin dökümü
  - Tedarikçilere/bayilere yönelik gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği konulu eğitimlerin sayısı
  - Kurumun tedarikçilerinde/bayilerinde kadın çalışanların çalışma koşulları göstergeleri, aile ve iş yaşam dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarının olup olmadığı
  - Kurumun tedarikçilerinde/bayilerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin tüm çalışanlar için alındığına yönelik göstergeler; kadın çalışanlara yönelik özel tedbir gerektiren koşullarda bu tedbirlerin birbiriyle uyumlu şekilde işletildiğini işaret eden göstergeler
  - Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik politika ve mekanizmaların dökümü
  - Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı yönündeki şikayetlerin sayısı 

  UYGULAMA ALANLARI 

  DURUM TESPİTİ
  Kurum içindeki durumun tespiti
  ● Mevcut ve potansiyel tedarikçilerden/bayilerden toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik politikalar ile ilgili bilgi toplamak.

  Kurum dışındaki durumun tespiti
  ● Kadın girişimcilerin oluşturduğu tedarikçi/bayi sayısını, iş kollarına dağılımını ve toplam içindeki oranını tespit etmek.
  POLİTİKALAR VE YÖNETİM
  Kurum içine yönelik
  ● Tedarikçi/bayi sözleşmelerine toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi ile ilgili taahhütleri dahil etmek, kurumun toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik hedefleriyle her tedarikçinin/bayinin kendi işletmelerini idare etme şekilleri konusunda bir uyuşma olduğundan emin olmak.
  ● Tüm satın alma kararlarında kadın girişimcilere ait işletmelerin değerlendirmeye alınmasını sağlamak, kadın girişimcilere ait tedarikçilerle/bayilerle iş ilişkilerini derinleştirmek, kurumun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi yaklaşımını paylaşan iş ortakları ile çalışmasını önceliklendirmek.
  ● Kurum içinde “Kadın Girişimci Lideri” belirlemek ve kadın girişimcilerin kredi, sözleşme, eğitim gibi olanaklara erişimini sağlamak; kredi veya fon sağlarken toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımlar geliştirmek.
  ● Göstergeleri tanımlamak ve izleme ve denetleme mekanizması kurmak; izleme ve denetleme çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan bulguları iyileştirmeye yönelik stratejilere tedarikçilerin/bayilerin uyumlaştırma sürelerini de dahil ederek düzenleyici aksiyon planları ile süreci takip etmek.

  Kurum dışına yönelik:
  ● Kadın girişimcilerin oluşturduğu tedarikçi/bayi sayısını ve oranını artırmak üzere hedef koymak; hedefleri performans değerlendirmeleri ve ödül sistemi ile entegre etmek.
  ● Tedarikçilerin/bayilerin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve uygulamalarının üçüncü taraflarca denetlenmesini sağlamak.
  ● Kadın girişimcilerin kapasitelerini artırmak üzere, tedarikçi/bayi mentörlük programı oluşturmak ve başarı hikayelerini yaymak.
  ● Tedarikçilerin/bayilerin çalışma şartlarının bağımsız denetmenler tarafından denetlenmesini sağlamak.
  ● Kadın girişimci ve tedarikçiler/bayiler arasında dayanışma ağları kurulmasına aracı olmak, bu girişimci ve tedarikçilerin/bayilerin içinde çalıştıkları kurumların güçlenmelerine katkıda bulunup bulunmadığına dair farkındalık sahibi olmalarını ve kurulan dayanışma ağlarına ulaşabilmelerini sağlamak.  Bu yazıdaki bilgiler, UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs Uygulama Rehberi'nden alınmıştır. Rehberin tamamını incelemek için lütfen tıklayın.