YUKARI

Düzenleyici Kurumlar

Eklenme Tarihi: 21 Aralık 2013

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • Kuruluş amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak; enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 4951 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25.12.1963 tarih ve 4-400 Sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuştur.

  Bakanlık Teşkilat Kanunu 13.02.1983 tarihinde 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş, 01.03.1985 tarihinde çıkarılan 3154 Sayılı Kanunla son şeklini almıştır. Ancak, görevlerin daha etkin yürütülebilmesi için, 3154 Sayılı Kanunun bazı maddeleri ilk kez 14.04.1989 tarihinde yürürlüğe giren “Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu İle İlgili Birimler Kurulması”na dair 367 Sayılı KHK çerçevesinde değiştirilmiş olup, yapılan değişiklikler kapsamında 28 Aralık 1989 tarihinde Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ana hizmet birimi olarak kurulmuştur.

  12.08.1993 tarihinde ise 3154 Sayılı Kanun 505 Sayılı KHK ile yeniden değiştirilerek ana hizmet birimlerindeki iki Daire Başkanlığı Genel Müdürlük haline dönüştürülmüş ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapan 27.06.2001 tarih ve 4693 Sayılı Kanun ile Ana Hizmet Birimi olarak Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 2005 yılında yürürlüğe giren 5436 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile de tüm kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Birimleri (SGB) oluşturulmuş ve bu çerçevede Bakanlığımızda 2006 yılında APK Kurulu Başkanlığı yerine Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur.

  İletişim Bilgileri
  Adres: Türk Ocağı Caddesi No:2
  06100 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE
  Telefon: +90 312 212 64 20
  Fax: +90 312 222 57 60
  Web: www.enerji.gov.tr

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu