YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 21 Nisan 2022

Çocuklar ortaokulda çevre eğitimi alacak

 • MEB, ortaokullarda okutulacak 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' dersinin müfredatını tamamladı.

  Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan itibaren seçmeli okutulacak ‘Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği’ dersinin müfredatı tamamlandı. Bakanlığa bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan çevre eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB'in Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kuruluşların eylem planları, şura kararları dikkate alınarak ‘Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği’ olarak değiştirilmişti.
  Dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından geçti. Böylece bu ders, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8’inci sınıflarda, haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 72 saat seçmeli okutulacak.

  Güncelleme için akademik çalışmalar tarandı
  ‘Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği’ dersinin güncelleme sürecinde, yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim ve programlar üzerine yapılan akademik çalışmalar tarandı. Başta Anayasa olmak üzere ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükümet programları, şura kararları, siyasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve sivil araştırma kurumları tarafından hazırlanan raporlar gibi dokümanlar analiz edildi. Daire başkanlıkları tarafından geliştirilen anketler aracılığıyla öğretmen ve yöneticilerin programlar ve haftalık ders çizelgelerine yönelik görüşleri toplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan bu dersin kapsamına yönelik görüşler alındı. Bütün görüş, öneri, eleştiri ve beklentiler, bakanlığın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan çalışma gruplarınca değerlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda öğretim programı geliştirildi. Bu kapsamda, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi, "İnsan ve doğa", "Döngüsel doğa", "Çevre sorunları", "Küresel iklim değişikliği", "İklim değişikliği ve Türkiye", "Sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler" olmak üzere 6 üniteden oluştu.

  Ders sadece sınıfta işlenmeyecek
  ‘Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği’ dersi, sadece sınıf ortamında yürütülmeyecek. Yakın çevredeki okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak gezi ve gözlemlerle, öğrencinin hem yaşadığı çevrenin farkına varması hem de çevre sorunlarını yakından görmesi sağlanacak. Öğretmenler, keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma, farkındalık geliştirme, sorumluluk alma ve ürün tasarlama süreçlerinde öğrencilere rehberlik edecek. Dersin kazanımlarının ele alınması sırasında konuya uygun ikilemler oluşturulacak, örnek olaylar üzerinden yerel ve küresel çevre sorunlarına, iklim değişikliğinin sonuçlarına değinilecek.

  Derslerde atıkların varlığı işlenecek
  Öğrencilerin hem kendisini hem de çevresindeki bütün canlı ve cansız varlıklarla olan etkileşimini esas alan bu derste, çevreyi korumaktan haz duymaları, afet gibi çevre sorunlarında yaşanılanlara karşı duyarlılık göstermeleri, çevresindekilere yardım etme konusunda istekli olmaları gibi duyuşsal kazanımlar edinmeleri de beklenecek. Derslerde, öğrencilerin günlük hayattaki üretim ve tüketim arasındaki dengenin önemini fark etmelerine yönelik konular işlenecek. Bu kapsamda, yaşam döngüsü analizi kavramı açıklanacak ve seçilecek tüketim maddelerinin yaşam döngüsü analizleri yapılacak. Günlük hayatta kullanılan kağıt, plastik poşet, bilgisayar ve kot pantolon gibi ürünlerin üretim aşamalarında kullanılan doğal kaynaklar ile üretim sonucunda ortaya çıkan atıkların varlığı vurgulanacak.

  Sera gazları ve afetler de müfredatta
  Küresel iklim değişikliği, sera gazları, küresel ısınma, asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi, afetler gibi konular da dersin konuları arasında olacak. Bu kapsamda, sera gazlarının artışı, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, aşırı gübre kullanımı, endüstriyel amaçlı yetiştirilen hayvanların dışkıları, anız yangınları, atıkların gömülmesi veya yakılması, volkanik patlamalar, süpersonik uçaklar, aşırı buharlaşma, egzoz dumanı, spreyler, klima gazları, strafor, yangın söndürücüler gibi konular örnek gösterilecek. ‘Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği’ dersinin müfredatında, biyoçeşitliliğin azalması, buzulların erimesi ve deniz seviyesinde yükselme, kıyı ekosisteminin değişmesi, göllerin kuruması, sucul ortamların kimyasal yapısının değişmesi, temiz su kaynaklarının azalması, hayvanların göç ve üreme zamanlarının değişmesi gibi sorunlar örnek olaylar üzerinden anlatılacak.

  Marmara Denizi’ndeki müsilaj da müfredata girdi
  Küresel iklim değişikliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu afetlerin etkileriyle birlikte açıklanacağı derste, sel, taşkın, heyelan, yangın, ormansızlaşma, kuraklık, kıyı erozyonu, çölleşme, kasırga, hortum, küresel açlık, salgın hastalıklar gibi afetler de işlenecek. Bakanlık, geçen yıl şubat ayından itibaren Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) oluşumunu da bu dersin müfredatı kapsamına aldı. Türkiye'de iklim değişikliği, ulusal ve uluslararası çalışmalar, toplumsal farkındalık konularına da yer verilecek derste, iklim değişikliğinin Türkiye'deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri, biyoçeşitlilik, turizm ve ekonomi gibi alanlar üzerindeki etkileri tartışılacak.
  İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilecek derste, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalar işlenecek.

  Öğrenciler atıklardan ileri dönüşüm ürünü tasarlayacak
  Öğrenciler, iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerini azaltmaya yönelik toplumsal farkındalık oluşturacak projeler tasarlayacak. Çevre okuryazarlığı, su okuryazarlığı, tarım okuryazarlığı, gıda okuryazarlığı, finansal okuryazarlık kavramlarına değinilecek derste, sıfır atık projesi ve atık değerlendirme ile ilgili yapılan projelere yer verilecek.
  Öğrenciler, atık malzemelerden yararlanarak, bir ileri dönüşüm ürünü tasarlayacaklar. Ayrıca sürdürülebilirliği destekleyen sakin şehirler, ekolojik köyler, sürdürülebilir okul gibi kavramları öğrenecekler. ‘Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği’ dersi ile ayrıca öğrencilerin çevreyle ilgili kariyer bilinci oluşturmaları ve ilgili meslek alanlarını tanımaları sağlanacak.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu