YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

 • Dokuz numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, dayanıklı altyapıların kurulmasını, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesini ve yenilikçiliğin güçlendirilmesini amaçlıyor.

  Altyapı yatırımları ve teknolojik ilerleme, yeni iş imkanları yaratmanın yanı sıra, enerji verimliliğini artırma gibi ekonomik ve çevresel sorunlara kalıcı çözümler bulmanın da anahtarı. Sürdürülebilir endüstrilerin desteklenmesi ve bilimsel araştırma ve yeniliğe yatırım yapılması, sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan önemli başlıklar arasında yer alıyor.

  Gerçekler:

  - Dünyada internet erişimi olmayan 4 milyardan fazla insan var.
  - Bunların %90’ı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.
  - Dijital eşitsizliği gidermek, bilgi ve birikime eşit erişimi sağlamanın yanı sıra yenilik ve girişimciliği geliştirme açısından da önem taşıyor.
  - Dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşıyor. Bu nedenle, toplu taşımacılık ve yenilenebilir enerji her zamankinden daha çok önem kazanıyor.

  Hedefler: 

   
  - Herkes için karşılanabilir ve hakkaniyetli erişimi esas alan ekonomik kalkınma ve insan esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınır ötesi altyapıyı da içeren kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların geliştirilmesi.
  - Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a kadar sanayinin istihdam ve gayri safi yurt içi hâsıla payının ulusal koşullarla uyumlu olarak belirgin oranda artırılması ve en az gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına çıkarılması.
  - Küçük ölçekli sanayi işletmeleri ve diğer işletmelerin ,özellikle gelişmekte olan ülkelerde, uygun koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirleri ile piyasalara entegrasyonlarının artırılması. 
  - 2030’a kadar tüm ülkelerin kendi göreceli kabiliyetleri çerçevesinde kaynak kullanım verimliliğinin artırılması, temiz ve çevreye duyarlı teknoloji ve endüstriyel süreçlerin daha fazla kullanılmasıyla altyapının iyileştirilmesi ve sanayinin sürdürülebilir hale getirilmesi için yenileştirilmesi.
  - Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde, 2030’a kadar yenilikçiliğin desteklenmesi ve 1 milyon kişi başına düşen araştırma-geliştirme alanında çalışan kişi sayısının ve  kamu ve özel sektör araştırma-geliştirme harcamalarının önemli ölçüde artırılmasıyla bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin yükseltilmesi.
  - Afrika ülkelerine, en az gelişmiş ülkelere, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelere ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine geliştirilmiş mali, teknolojik ve teknik destek sağlanması yoluyla sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı geliştirmenin kolaylaştırılması. 
  - Sanayi çeşitliliği ve ticari mallara katma değer artırımı için elverişli bir politika ortamının sağlanmasıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi.
  - Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin kaydadeğer oranda artırılması ve 2020 yılına kadar en az gelişmiş ülkelerde evrensel ve karşılanabilir internet hizmetlerine erişimin sağlanması için çaba gösterilmesi.