YUKARI

TSKB'den Haberler

Eklenme Tarihi: 15 Mart 2024

“İklim Değişikliği Raporlaması Genel Görünüm Raporu” yayınlandı

 • Türkiye'de bir ilk olan "İklim Değişikliği Raporlaması Genel Görünüm Raporu", iklim krizi tehditlerini anlama, yönetme ve bildirme açısından kılavuz niteliği taşıyor.

  Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) tarafından, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ve Allianz Türkiye iş birliğinde Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) danışmanlığında hazırlanan “İklim Değişikliği Raporlaması Genel Görünüm Raporu” lansman toplantısı TSKB ev sahipliğinde hibrit şekilde gerçekleşti. ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan ve Allianz Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Ersin Pak’ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya kurum temsilcileriyle ERTA üyeleri ve paydaşları katıldı. Açılış konuşmalarının ardından rapor sunumu Escarus Direktörü Melis Bitlis tarafından yapıldı. Toplantıda “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartlarına Uyum ve Şirketleri Bekleyen Süreç” başlıklı panel KGK Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanı Gülşah Günay, SPK Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Seçil Sayın Kutluca ve BDDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Berk Mesutoğlu’nun değerli katılımları gerçekleşti.

  ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, “Rapor işletmelerin sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkilerini de dikkate alarak daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmalarını sağlayacak”

  “ERTA olarak kurumlarımızın gelişimine katkı sağlamak üzere ürettiğimiz bu çalışma, ERTA İklim Değişikliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi’nin çalışmalarının bir ürünüdür. Bu doküman, işletmelerin sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkilerini de dikkate alarak daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmalarını sağlayacak. Bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen iklim temelli raporlamalar ve global sürdürülebilirlik standartları çerçevesinde önemli gelişmelerin gözlendiği bu dönemde, entegre düşünce felsefesini tüm iş modellerinde içselleştirmiş, şeffaf ve güvenilir veriye dayalı bir kurumsal raporlama dilini benimsemiş kurumların değer yaratma sürecinde önemli rekabet avantajına sahip olduğu da açıkça görülüyor.
  Çok açıktır ki, şirketlerin kurumsal başarılarını artırması ve global ortamda rekabet avantajı sağlayabilmesi için, iklim temelli raporlamaların çok daha anlaşılır ve uygulanabilir hale gelmesi son derece önemli. Biliyoruz ki halihazırda entegre raporlama yapan kurumlar önemli rekabet avantajı elde edecekler. Dolayısıyla rapor yapmaya yeni başlayacak kurumların öncelikle mevcut raporlama süreçlerini ve sürdürülebilirlik performanslarını ölçmeleri önem taşıyor. Veri toplama yöntemlerini gözden geçirmeleri, aynı zamanda bu şirketlerin risk değerlendirmesi yapmaları, kapasite gelişimlerini desteklemeleri ve kurum içi her düzeyde farkındalık seviyelerini artırmaları aciliyet gösteriyor.”

  TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan, “Raporun önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalarda özel sektörün karşılaşabileceği engelleri aşmak adına fayda sağlayacak yol gösterici bir kaynak olacağına inanıyorum.”

  TSKB ev sahipliğinde gerçekleşen rapor lansmanında açılış konuşması yapan TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan, “Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen ve ilk çevresel, sosyal etki ölçümünü bundan yaklaşık 40 yıl önce uygulamaya koyan bir kurum olarak, stratejik yol haritamızı paylaştığımız sürdürülebilirlik raporlaması önemsediğimiz bir alan. Raporlamaların şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde kurgulanması ve ülkemizin kalkınma hedefleri, iklim değişikliği eylem planları ile uyumlu biçimde hazırlanması dönüşüm yolculuğunda hepimize yön vermek adına büyük bir değer taşıyor. ERTA – İklim Değişikliği Raporlama Genel Görünüm Raporu’nun önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalarda özel sektörün karşılaşabileceği engelleri aşmak adına fayda sağlayacak yol gösterici bir kaynak olacağına inanıyorum.”

  Allianz Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Ersin Pak, “Rapor Şirketlerin çevre ve iklim başlığı altında önceliklerini doğru şekilde belirleyerek, verilerini tutarlı, sistemli ve ayrıntılı bir şekilde raporlamasını kolaylaştıracak nitelikte bir çalışma oldu.”

  ERTA İklim Değişikliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi’nin eş başkanlığını yürüten Allianz Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Ersin Pak, “Allianz Türkiye olarak, sürdürülebilirliği her boyutta önceliklendiriyor, ülkemizin sürdürülebilirlik yolculuğuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Halka açık olmayan şirketler arasında, sigorta ve emeklilik sektöründe ve Allianz Grubu’nda entegre rapor yayımlayan ilk şirket olarak, 2019’dan bu yana sektörümüze ve tüm ekosistemimize iyi uygulama örneği olmasını umduğumuz raporlamamızı yapıyoruz. Bu süreçte kazandığımız deneyimden yola çıkarak, iklim temelli raporlama sürecindeki şirketlerin işini kolaylaştıracak, anlaşılır bir rehber kaynağa yönelik ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Şirketlerin çevre ve iklim başlığı altında önceliklerini doğru şekilde belirleyerek, verilerini tutarlı, sistemli ve ayrıntılı bir şekilde raporlamasını kolaylaştıracak nitelikte bir çalışma oldu” diye konuştu.

  Escarus Direktörü Melis Bitlis, “Bu değerli çalışma ile şirketler için kavramları daha anlaşılır bir hale getirecek bir yönlendirme sunmayı amaçlıyoruz.”

  Lansmanda raporun sunumunu gerçekleştiren Escarus Direktörü Melis Bitlis de şunları ekledi: “Bu anlamlı raporu geniş bir paydaş kitlesine hitaben hazırladık. Sürdürülebilirlik ve iklim temelli raporlamalar alanında gün geçtikçe çeşitlenen standartlar ve yükümlülükler bu alanda yolun başında olan şirketleri zorlayabiliyor. Raporun farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için kılavuz görevi görecek en önemli özelliklerinden biri de raporlama standartları ve iklim senaryoları hakkında karşılaştırmalı bilgiler sunması. Bu değerli çalışma ile şirketler için kavramları daha anlaşılır bir hale getirecek bir yönlendirme sunmayı amaçlıyoruz.”

  Türkiye’de bir ilk niteliğinde hazırlanan “İklim Değişikliği Raporlaması: Genel Görünüm Raporu”

  Türkiye’de bir ilk niteliğinde hazırlanan “İklim Değişikliği Raporlaması: Genel Görünüm Raporu”, iklim krizi kaynaklı tehditlerin anlaşılması, yönetilmesi ve paydaşlara duyurulması açısından önemli bir araç olan iklim temelli raporlamaya dair genel görünüm sunmak ve senaryo analizleri eşliğinde tüm kurumlara yol göstermek amacıyla hazırlandı. Rapor ile aynı zamanda yatırımcı ilgisi, risk yönetimi, marka imajı, tüketici itibarı, rekabet avantajı, şeffaflık, yasal mevzuata uyum ve çevresel etki azaltım hedefleri belirleme gibi birçok konuda fayda sağlayan raporlama için farklı paydaş gruplarına yönelik ihtiyaçlar ele alındı ve Türkiye için yol gösterici bir doküman sunulması hedeflendi.

  Rapor iklim değişikliği raporlamasında kapsamlı bir rehber olma niteliği taşıyor

  İklim değişikliği raporlamasının ulusal ve uluslararası mecrada yansımalarını ve mevcut durumunu inceleyen rapor, kapsamlı masa başı ve literatür araştırmaları, paydaş geri bildirimleri ve uzman görüşlerine yer veriyor. Raporun ilk bölümünde, günümüz dünyasında iklim değişikliğinin şirketler için önemi vurgulanarak iklim değişikliği raporlamasına geniş bir bakış sunuluyor. İlerleyen bölümlerde iklim değişikliği raporlamasının temelini oluşturan mevzuat ve standartların derinlemesine incelemesi sunuluyor. Ardından, iklim değişikliğinin finansallar üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için şirketlerin senaryo analizi çalışmaları inceleniyor. Kamu, özel sektör temsilcileri ile yapılan paydaş görüşmeleri sonucunda reel sektörün iklim değişikliği raporlamasına ilişkin ihtiyaç ve beklentilerinin kapsamlı bir analizi sunuluyor. Şirketlerin iklimle ilgili raporlama sorumluluklarının bir raporlama yükümlülüğü olarak değil, uzun vadeli sürdürülebilirlik için stratejik bir zorunluluk olarak ele almaları, küresel bağlamla birlikte vurgulanıyor.

  Reel sektörün iklim bazlı raporlamaya ilişkin dile getirdiği özel ihtiyaçların kapsamlı bir analizine raporda yer verildi

  Raporun özünde, reel sektörün iklim değişikliği raporlamasına ilişkin ihtiyaç ve beklentilerinin araştırılması yer alıyor. Kapsamlı paydaş görüşmeleri yoluyla, aralarında çeşitli kamu sektörü temsilcileri ve özel sektör uzmanlarının bulunduğu çok çeşitli kesimlerin görüşlerine başvuruldu. Bu perspektifler bir araya getirilerek mevcut durumun, bulguların ve reel sektörün iklim bazlı raporlamaya ilişkin dile getirdiği özel ihtiyaçların kapsamlı bir analizi sunuldu. Rapor aracılığıyla, şirketlerin ve kuruluşların, iklim değişikliği raporlamasının karmaşık coğrafyasında etkin bir şekilde ilerleyebilmeleri için gereken bilgi ve iç görü sunulması amaçlanıyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluğun artık tercihe bağlı değil, kaçınılmaz olduğu mevcut düzende, işbu rapor iş stratejilerini zamanın güncel zorunluluklarıyla uyumlu hale getirmek için bir rehber görevi görüyor.

  İklim değişikliği senaryo analizleri ilk defa bir raporda bu kadar geniş kapsamda ele alındı

  İklim değişikliğinin finansallar üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için şirketler senaryo analizi çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Türkiye’de ve dünyada kullanılan, benimsenmiş farklı iklim değişikliği senaryoları incelenerek, şirketlerin iklimle ilgili riskleri ve bunların finansal etkilerini öngörmek ve bu risklere karşı önlem alabilmek için bu aracı nasıl etkili bir şekilde kullanabileceklerine dair öneriler paylaşılıyor. Raporda yer alan ve dünyada yaygın olarak tercih edilen senaryo analizleri arasında; Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate ChangeIPCC) tarafından değerlendirilen RCP ve SSP senaryoları, Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency-IEA) senaryoları, Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (Network for Greening the Financial System-NGFS) senaryoları, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency-IRENA) senaryoları ve Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı (Bloomberg New Energy Finance-BNEF) senaryoları bulunuyor. Bu senaryo analizleri, iklim değişikliğinin etkilerini ve risklerini değerlendirmek için önemli bir çerçeve sunuyor.

  “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartlarına Uyum ve Şirketleri Bekleyen Süreç” paneli gerçekleşti

  Raporun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras’ın moderatörlüğünde “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartlarına Uyum ve Şirketleri Bekleyen Süreç” başlıklı panel gerçekleşti. Panelin konuk konuşmacıları arasında; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu - KGK Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanı Gülşah Günay, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Seçil Sayın Kutluca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Berk Mesutoğlu yer aldı. Panelde; Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS 1 ve TSRS S2) kapsamında ülkemizdeki yasal düzenlemelerin şirketlere ve bankacılık sektörüne etkileri, iklim temelli sürdürülebilirlik raporlamasının gereklilikleri ve Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımların teşviki konularına ilişkin yol haritaları paylaşıldı.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu