YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 07 Eylül 2021

Yeşil ekonomiye geçişin rotası çizildi

 • Yeni Orta Vadeli Program'da ‘yeşil dönüşüm’e yer verilerek, yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politika ve tedbirler belirlendi.

  Cumhurbaşkanının 2022-2024 dönemini kapsayan Yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. OVP'de iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığının altı çizilerek, Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına işaret edildi. OVP’de bu durumun, başta Türkiye'nin ana ihracat pazarı AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği vurgulandı. Ayrıca OVP'de, program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme sürecinin, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekilleneceği belirtildi.

  Kredi teşvik mekanizmaları hayata geçecek
  Buna göre, sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları da dikkate alınarak destek, kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek. Başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek, uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ihracatın rekabet gücü artırılacak.

  Ar-Ge çalışmaları desteklenecek
  Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek. Finans sektörünün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecek.

  Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak
  Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk (kira sertifikası) ihraçları teşvik edilecek. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek. Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Program’ın yayımlandığını belirten Elvan, "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu