YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

 • Sekiz numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, üretken istihdamı ve insana yakışır işleri destekliyor. 

  2008 yılındaki ekonomik kriz ve küresel durgunluğun kalıcı etkilerine rağmen, aşırı yoksulluk içindeki işçi sayısı son 25 yılda büyük ölçüde azaldı. Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıf, toplam istihdamın artık %34’ten fazlasını oluşturuyor. Bu rakam, 1991 ile 2015 arasında neredeyse üçe katlandı.

  Bununla beraber, daha üretken istihdamın hayata geçirilmesi, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır iş sağlanması anlamında önemli adımlar atılması gerekiyor.
   

  Gerçekler:

  - Küresel ekonomi düzelmeye devam ederken, büyüme yavaşlıyor, eşitsizlikler artıyor, iş imkanları büyüyen işgücüyle aynı oranda artıyor.
  - Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, 2015 yılında 204 milyondan fazla insan işsizdi.

  Hedefler: 

   
  - Ulusal koşullara uygun olarak kişi başına düşen ekonomik büyümenin sürdürülmesi; özellikle en az gelişmiş ülkelerde Gayri Safi Yurtiçi Hasılada yıllık asgari yüzde 7 oranında büyümenin sağlanması.
  - Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak; faaliyet çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yollarıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere ulaştırılması.
  - Üretken faaliyetleri, insana yakışır iş üretimini, girişimciliği, yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikaların teşvik edilmesi ile finansal hizmetlere erişim yolunu da kapsayacak şekilde  mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıt altına alınması ve büyümesinin özendirilmesi. 
  - 2030’a kadar, tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin artan biçimde iyileştirilmesi ve gelişmiş ülkelerin önderliğinde, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programıyla uyumlu olacak şekilde, ekonomik büyümenin çevresel bozunmadan ayrıştırılması için çaba gösterilmesi. 
  - 2030’a kadar gençler ve engelliler dahil tüm erkek ve kadınların tam ve üretken istihdama, insana yakışır işlere erişmesi ve eşit işe eşit ücretin sağlaması.
  - 2020’ye kadar istihdamda veya eğitimde yer almayan gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması.
  - Zorla çalıştırmanın yok edilmesi, modern köleliğin ve insan kaçakçılığının bitirilmesi  ve çocukların asker olarak kullanılması dâhil olmak üzere çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin  yasaklanması ile ortadan kaldırılmasının sağlanması için acil ve etkili tedbirlerin alınması  ve 2025'e kadar her türlü çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi.
  - Çalışanların haklarının korunması ve başta kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli ve emniyetli çalışma ortamlarının geliştirilmesi. 
  - 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir  turizmin desteklenmesi için politikaların planlanması ve uygulanması.
  - Herkesin bankacılık, sigorta ve mali hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için ulusal finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi.