YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 25 Mayıs 2016

Endüstriyel Simbiyoz nedir?

 • Kaynak verimliliği her geçen gün daha da önem kazanırken, Endüstriyel Simbiyoz, işletmelere birlikte kazanma fırsatı sunuyor.

  Doğal ekosistemlerdeki verimliliğin endüstriyel sistemlere de uygulanması amacıyla geliştirilmiş ve işletmeler arası kaynak verimliliği çalışmaları için önemli bir araç olan Endüstriyel Simbiyoz, endüstriyel işletmelerin karşılıklı fayda sağlayacakları ortaklıklar kurması olarak tanımlanabilir. Bu ortak kullanım sadece atıkları değil,  enerji, lojistik, insan gücü, yatırım, su gibi diğer kaynakları da kapsar.

  Endüstriyel Simbiyoz (ES) uygulamaları, işletmelere atık ve yan ürünlerin geri kazanılması, kaynak kullanımında tasarruf ve çevresel emisyonların azalması ile ham madde ve enerjinin verimli kullanılması gibi faydalar sağlar.

  Bu bağlamda işletmeler, Endüstriyel Simbiyoz yaklaşımıyla gerçekleştirilecek etkili bir enerji, kaynak ve atık yönetimiyle, kaynak kullanımlarını azaltarak verimliliklerini artırırken, aynı üretim için daha az çevresel etki yaratırlar.

  Endüstriyel Simbiyoz AB politika ve stratejilerinde de yer alan bir kavramdır. Örneğin, Endüstriyel Simbiyoz, "Avrupa 2020: Akılcı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Stratejisi"ne dayanan uzun vadeli ve kalıcı bir ekonomik iyileşmenin sağlanması için kaynak verimliliği, yeşil büyüme ve düşük karbon ekonomisi kavramlarına vurgu yapan ve 2 Temmuz 2014'te yayınlanan "KOBİ'ler için Yeşil Eylem Planı’nda yer alan kaynak verimliliği araçlarından birisidir.

  EKO-ENDÜSTRiYEL PARKLAR
  Eko-Endüstriyel Parklar, Endüstriyel Simbiyoz yaklaşımlarının somut bir uygulamasıdır. Bu uygulamada birbirinden bağımsız ve tercihen birbirine yakın konumlanmış endüstriyel tesisler, ortak fayda sağlamaya yönelik olarak ilintilendirilir.

  Eko-Endüstriyel Parklarda üretim ve hizmet sektöründe yer alan ve çevresel ve ekonomik performanslarını artırmak isteyen işletmeler bir araya gelerek çevresel konularda ve kaynak (enerji, su, madde, atık gibi) sağlanmasında işbirliği yaparlar. Birlikte çalışarak elde edilecek toplam fayda, işletmelerin sadece kendi işleyişlerini optimize ederek elde edecekleri işletme bazındaki faydaların toplamından daha fazla olur.

  ENDÜSTRiYEL SiMBiYOZ VE KALKlNMA
  İşletmeler arası işbirliğinin artmasına yol açan Endüstriyel Simbiyoz yaklaşımının bölgesel kalkınmaya olan olumlu etkisi yapılan çeşitli çalışmalarda gözlenmiştir. Örneğin, AB Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü, yayınlarında Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarını önemli birer eko-inavasyon örneği ve sürdürülebilirlik aracı olarak belirtmekte, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından desteklenen Endüstriyel Simbiyoz projelerine yer vermektedir.

  Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği, Endüstriyel Simbiyoz kavramının işletmelerde düşük karbon ekonomisi ve kaynak verimliliğini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı hayata geçirmek konularında çok önemli bir araç olduğunu vurgulanmaktadır. 

  Ayrıca, Çinli işletmelerin uluslararası rekabette yaşadığı en önemli engelin "yeşil engeller” olduğu, bunların aşılabilmesi için Çinli işletmelerin ekonomik performanslarına ek olarak çevresel performanslarını da artırmak konusunda önemli çabalar sarf ettikleri bilinmektedir. Son dönemde Eko-Endüstriyel Kalkınma çabalarına hız veren Çin'deki işletmelerin ekonomik ve çevresel performanslarını paralel olarak geliştirmekte oldukları ve uluslararası rekabet konusunda çok yol kat ettikleri görülmektedir.

  Kalkınma çabalarının doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki baskısının azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, atık yönetimine ayrılan kaynakların farklı alanlara yönlendirilebilmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması gibi fırsatlar, Endüstriyel Simbiyoz yaklaşımının bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılar arasında sayılabilir. 

  Bu yazıdaki bilgiler Gaziantep Sanayi Odası'nın hazırladığı "Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi" tanıtım dokümanından alınmıştır. Projeyle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu